HỘI ĐỒNG HỌC KHU PEEL
Học khu Calgary
Học viện Thương mại và Công nghệ Manitoba
HỌC KHU TORONTO
TRƯỜNG BÁCH KHOA SASKATCHEWAN
Học viện Hàng Hải - Marine Institute
HỌC KHU OTTAWA-CARLETON
HỌC KHU NORTH VANCOUVER
Học viện Công nghệ Northern Alberta
HỌC KHU YORK
Học viện công nghệ British Columbia
Học viện Công nghệ Southern Alberta
HỌC KHU LESTER B. PEARSON
Saskatchewan Polytechnic